opatrení voči šíreniu a zvládnutiu nákazy Covid – 19  

Z titulu šírenia nákazy Covid 19 vydáva vedenie organizácie PRIMULA – SSS, n.o. krízový  plán, ktorým sa riadi činnosť organizácie v čase šírenia nákazy a v prípade vyhlásenia karanténneho stavu.

Vedenie nariaďuje dôsledné dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov na zamedzenie šírenia nákazy. Dôsledné nosenie rúšok a dezinfekcia rúk počas celého výkonu služby.

Nariaďuje aby každý zamestnanec zariadenia si zabezpečil :

 • Osobný príbor a riad – uložený v osobnej skrinke, použitie v čase karanténneho pobytu
 • Osobné oblečenie – uložené v osobnej skrinke, použitie v čase karanténneho pobytu

Opatrenia sú rozdelené do nasledovných fáz :

A/ PREVENTÍVNA fáza (aby sa nákaza nedostala do zariadenia)

B/ PRÍPRAVNÁ fáza na nutnú intervenciu (ak by sa nákaza dostala do zariadenia)

C/ INTERVENČNÁ fáza (karanténa z dôvodu nákazy v zariadení)

A/ PREVENTÍVNA fáza

Riaditeľ (ka) ZSS zabezpečí nasledovné opatrenia voči šíreniu nákazy Koronavírusu Covid – 19

 1. Vytvorí krízový štáb v zariadení (vedúci prevádzky, vedúca sestra, vedúci úsekov, správca budovy) a naplánujú pravidelné stretnutia krízového štábu. Krízový štáb si vytvorí spoločnú bezplatnú komunikáciu cez WhatsApp aplikáciu (skrátený názov zariadenia + Corona). Vytvorí krízový tím (teda tím všetkých zamestnancov, ktorí zostanú v prípade krízy 14 dní v karanténe v zariadení. Informácie krízového štábu zostávajú v krízovom štábe a neposúvajú sa zamestnancom. Vedúci úsekov im odovzdávajú iba určité informácie. Viď rozloženie v tabuľkách nižšie. Počas A/ PREVENTÍVNEJ fázy sa realizujú úlohy B/ PPRÍPRAVENEJ fázy.
 2. Zabezpečí materiál so základnými informáciami (spôsob prenosu ochorenia, zásady ochrany pred vírusom, dĺžka inkubačnej doby, prejavy ochorenia, liečba a úmrtnosť, odporúčané materiálne vybavenie) / Príloha č. 1. Zabezpečí tabuľky na zapisovanie dezinfekcie na úsekoch a zabezpečí kontrolu dezinfekcie – tabuliek a reálneho stavu.
 3. Zamestnanci sú povinní nosiť rúška a chrániť sa aj mimo prevádzky a hlásiť možné ohrozenie.
 4. Dá pripraviť tabuľku nutného materiálneho vybavenia aj s finančným rozpočtom / príloha č. 3
 5. Noví prijímatelia sú prijímaní len po preukázaní sa negatívnym testom na Covid – 19 a to do karanténnej izby, kde budú 14 dní od príchodu a jedlo budú dostávať v jednorazových riadoch, ktoré sa po použití budú vyhadzovať. Ich šatstvo bude prané v samostatnej pračke.
KOORDINAČNÁ ZLOŽKA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU operujú počas krízy mimo budovy a zabezpečujú koordináciu, komunikáciu a zásobovanie oboch prevádzok: Koordinátor KŠ –  štatutár, alebo majiteľ, iný poverený zástupca zriaďovateľa … Ďalší členovia koordinačnej zložky KŠ: asistentka, projektový manažér, správca budovy, asistent liečebnej výživy – vedúca kuchyne, ekonómka, všeobecný lekár zariadenia.
Krízový štáb (KŠ) Počty (KT)
Vedenie Krízového štábu (VKŠ)Krízový tím (KT) – rozdelenie 2-3 KT 
MUDr. Boris Kučera – 0905 / 511 250Sestry a praktické sestry         3
Ing. Juraj Kučera – 0914 / 320 657Opatrovateľky         8
Miroslava Ersepková – 0911 / 708 056Kuchárky pomocné sily v kuchyni         3
Silvia Sarkoziová – 0911 / 165 983upratovačky         2
POHOTOVOSTNÁ zložka krízového štábu – zamestnanci vyradení z krízového tímu z dôvodu: matky maloletých detí, zamestnanci nad 65 rokov – sú mimo budovy k dispozícii koordinačnej zložke Krízového štábu. Ak ale chcú, môžu zostať v krízovom tíme dobrovoľne.

A/

č.Opatrenia v preventívnej fáze  – úlohyTermínZodpovednosťStav plnenia
1.Informačné stretnutie s prijímateľmi1.- 8.4.Sociálne p.splnené
2.Školenie zamestnanci – použitie ochranných p.1.- 8.4.Riaditeľsplnené
3.Pokyn o zvýšení dezinfekcie s prostriedkami obsahujúcimi minimálne 60% Etanolu, pravidelné žiarenie germicídnymi žiaričmi + tabuľky na úsekoch / Príloha č. 4 a pravidelné vetranie. Spoločné uteráky vymeniť za papierové utierky.od 6.3. do odvolaniaVedúca sestraplnenie priebežne
4.Vyhlásenie zákazu návštev + oznam príbuzným a na vstupoch, prísne opatrenia voči dodávateľom, ktorý nevstúpia do zariadenia6.3.Riaditeľ a vedúca kuchynesplnené
5.Zrušenie skupinových aktivít, nanajvýš po 4 osobách + sociálna/ všetci rúška6.3.Sociálne p.plnenie priebežne
6.Zakúpiť a odovzdať vitamín C zamestnancom6.3.- 10.4.Vedúca sestraplnenie priebežne
7.Zakúpiť germicídny žiarič, ktorý sa dá používať aj v prítomnosti ľudí6.3. – 10.4.Riaditeľsplnené
8.Zabezpečenie a odovzdanie látkových rúšok pre každého zamestnanca 2 kusy – oproti podpisu. Zabezpečenie a odovzdanie látkových rúšok  po 2 kusy pre každého prijímateľa – oproti podpisu6.3. – 10.4.Riaditeľa vedúca sestrasplnené
9.Zabezpečenie karanténnych izieb pre nových prijímateľov (označenie PRIJÍMACIA izba) a zabezpečenie minimálne jednej infekčnej miestnosti s označením INFEKČNÁ izba.Do 10. 4.Riaditeľa sociálne p.splnené
10.Zabezpečenie ochranných okuliarov minimálne 6 ks na prevádzku. Zabezpečenie ochranných odevov (aj s pokrývkou hlavy) a návlekov na topánky minimálne 6 ks na prevádzkuDo 20.4.Riaditeľsplnené
11.Zakúpenie jednorazového riadu pre externých stravníkov a do zásoby pre novoprijatých klientov v prijímacej izbe a infekčných prijímateľov v čase intervenčnej fázy.Do 20.4.Vedúca kuchyne a zástupkyneplnenie priebežne
12.Zabezpečenie respirátorov FFP2 minimálne 6 ks prevádzka a FFP3 minimálne 6 ks prevádzkaDo 20.4.Riaditeľsplnené
13.Všetkým zamestnancom a  sa denne meria teplota a zapisuje sa do samostatného zošita. V prípade zvýšenej teploty je zamestnanec okamžite poslaný domov a dostane informácie o sledovaní svojho stavu, o telefonáte lekárovi a o postupe, čo má robiť v prípade ďalších príznakov na Covid 19Od 6.3. do odvolaniaVedúca sestraplnenie priebežne
14.Zvýšenie kontroly zdravotného stavu prijímateľov a hlásenie zmien. Každodenné meranie teploty všetkým a zapisovanie do špeciálneho zošita a tiež zaznamenávanie príjmu tekutín prijímateľov a zaznamenávanie do tabuľky (nielen čipovanie do Cygnusu) V prípade príznakov na Covid 19 postup podľa podľa Usmernenie MPSVR SR a MZ SROd 6.3. do odvolaniaVedúca sestraplnenie priebežne
15.Poslanie informačného listu príbuzným o opatreniach (nie podrobný, ale ubezpečovací)Do 10.4.Riaditeľsplnené

B/ PRÍPRAVNÁ fáza

Riaditeľ (riaditeľka) zabezpečí nasledovné opatrenia, ktoré sú prípravou na intervenčnú fázu,

 1. Určí osobu, ktorá sleduje nové informácie z Ústredného krízového štábu, z MPSVR SR, od HH SR, z krajov a okresov, ako aj z médií už počas preventívnej, prípravnej aj intervenčnej fázy a všetky dôležité informácie táto osoba posiela vedúcemu Krízovému štábu zariadenia – zväčša riaditeľke zariadenia. Tá jediná je určená aj na komunikáciu s verejnosťou počas intervenčnej fázy.

Osobou zodpovednou za komunikáciu s príbuznými ohľadom zdravotného stavu je vedúca sestra, sociálneho stavu vopred určená sociálna pracovníčka.

 • Koordinátor KŠ a vedenie KŠ vypracujú plán Intervenčnej fázy, ak by sa zariadenie ocitlo v dôsledku  výskytu nákazy v karanténe. Tento plán je k dispozícii iba Koordinátorovi KŠ a vedeniu KŠ. Nie Krízového tímu – ten by bol informovaný iba v prípade započatia intervenčnej fázy – Karantény. Zamestnanci sú informovaní iba o tom, že vedenie zariadenia má vypracovaný aj plán preventívny, aj plán intervenčný pre obdobie krízy – karantény a o tom, že vedenie  sleduje informácie a je spojené s kompetentnými. Plán je aktualizovaný a dopĺňaný na základe odporúčaní z Ministerstiev a RÚVZ.
 • Zabezpečí rozdelenie zamestnancov na  tímy, ktorých členovia sa v službách neprekrývajú. Zabezpečí menný zoznam tímov počas karantény, pričom potom sa o infikovaných prijímateľov bude starať z každého tímu losovaním vyčlenený počet zamestnancov, ktorí sa nebudú starať o neinfikovaných  (losovanie nie je nutné, ak v kontakte s infikovaným boli viacerí zamestnanci – tým sú určení k starostlivosti len o infikovaného – infikovaných). Intervenčné ochranné pomôcky používajú iba títo pracovníci.
 • na zabezpečenie zásob pre prípad intervenčnej fázy (zásoby inkontinentných pomôcok, trvanlivých potravín, hygienických pomôcok) a opatrenia na zmenu organizácie prác, rozdelenie budovy na infikovanú a čistú zónu a zabezpečenie spania členov tímov počas intervenčnej fázy.
 • Koordinátor KŠ a vedenie KŠ naplánujú opatrenia pre prípad celoštátnej krízovej situácie, keby prestalo fungovať zásobovanie potravín, odvoz odpadu a pohrebné služby.
 • Podľa nariadenia riaditeľa, za obdobie Intervenčnej fázy sa presunú financie z osobného ohodnotenia zamestnancov, ktorí sú počas Karantény mimo zariadenia na odmenu pre pracovníkov, ktorí sú v Karanténe v zariadení.
 • Zabezpečí realizáciu 16-tich opatrení – úloh z tabuľky B/

B/

č.Prípravné opatrenia na krízu – úlohyTermínZodpovednosťStav plnenia
1.Vytvorenie menného zoznamu 2-3 KT do karantény (intervenčná fáza), vrátane vedenia KŠ za prevádzkudo 8.4.Vedúca sestraplnenie priebežne
2.Zoznam úkonov opatrovateľsko – ošetrovateľského úseku, ktoré sa počas karantény robiť nebudú a ktoré sa robiť určite musia.do 8.4.Vedúca sestrasplnené
3.Zoznam úkonov sociálneho úseku, ktoré sa počas karantény  robiť nebudú a ktoré sa robiť musia.do 8.4.Sociálne pracovníčkysplnené
4.Vypracovanie krízového jedálnička na 14 dní z trvanlivých potravín, pre prípad, že by prestalo fungovať zásobovanie potravinami a zoznam na nákup trvanlivých potravín pre takýto jedálniček. Potraviny v sklade dať na osobitné miestodo 8.4.Asistent liečebnej výživy (vedúca kuchyne)plnenie priebežne
5.Zabezpečenie liekov na predpis na 3 mesiace, zabezpečenie inko pomôcok na 14 dní, predpisy a predpríprava v sklade dodávateľa na 3  mesiace, zabezpečenie ženskej hygieny pre zamestnankyne na 14 dní na dobu karantényDo 8.4.Riaditeľ v spolupráci s vedúcou sestrou, lekárom a dodávateľomsplnené
6.Zabezpečenie hygienických, dezinfekčných a ochranných pomôcok na intervenčnú fázu karantény a odloženie v sklade na samostatné miesto. Naplánovanie nutných množstiev položiek aj pre preventívnu fázu aj pre krízovú fázu. Vypracovanie tabuľky po položkách a množstvách.Od 6.4. – do 15.4Riaditeľ a správca budovyplnenie priebežne
7.Zabezpečenie vriec na infekčný odpad, telefónne číslo na odvoz a určenie miesta skladovaniado 8.4.Riaditeľsplnené
8.Zabezpečenie vriec na bežný odpad a určenie miesta na odkladanie, ak by došlo k výpadku technických služieb.Do 8.4.Správca budovysplnené
9.Určenie miesta na pozostatky, ak by došlo k celoštátnej kríze a k výpadku pohrebných služieb.Do 15.4.Riaditeľ a správca budovysplnené
10.Zabezpečenie pohonných hmôt v bandaskách na bezpečnom mieste v objeme minimálne 40 l.do 10.4.Správca budovysplnené
11.Zabezpečenie hotovosti do pokladne v prípade karantény v špeciálnej obálke s označením KARANTÉNA vo výške 1000 EDo 10.4.Riaditeľ a ekonómkasplnené
12.Vypracovanie zoznamu vybavenia, ktoré si so sebou prinesú členovia vedenia KŠ a KT na dobu karantény(osobné šatstvo, osobné lieky, kozmetika, nabíjačka na telefón, kniha…), rozdelenie pračiek na pranie infekčného a neinfekčného šatstva a bielizneDo 10.4.Riaditeľsplnené  
13.Všetkým zamestnancom a sa naďalej denne meria teplota a zapisuje sa do samostatného zošita. V prípade zvýšenej teploty je zamestnanec okamžite poslaný domov a dostane informácie o sledovaní svojho stavu, o telefonáte lekárovi a o postupe. Pokračuje zvýšenie kontroly zdravotného stavu prijímateľov a hlásenie zmien. Každodenné meranie teploty všetkým a zapisovanie do špeciálneho zošita a tiež zaznamenávanie príjmu tekutín prijímateľov a zaznamenávanie do tabuľky (nielen čipovanie do Cygnusu) V prípade príznakov na Covid 19 postup podľa Postupov MPSVR SR a pokynov RÚVZ.Od 6.3. do odvolaniaVedúca sestraplnenie priebežne
14.Príprava spální a objednanie vybavenia spální pre personál v karanténe, tak aby sa nemiešal personál opatrujúci infikovaných s tými, ktorí sa starajú o neinfikovaných a aby personál kuchyne mal samostatnú miestnosť na spálňu (každá smena inú). Príprava oddychovej miestnosti s TV pre tím, ktorý v čase karantény nie je v službe (aj „spálňa“)Do 8.4.Riaditeľsplnené
15.Vypracovanie plánu rozdelenia budovy na karanténnu a nekaranténnu časť, označenie schodísk infekčnej a čistej cesty, infekčných a čistých sociálnych zariadení a kúpeľní.Do 15.4.Riaditeľsplnené
16.Vypracovanie Intervenčného krízového plánu na obdobie karantény. Zoznam zamestnancov podľa tímov… Overenie krízových liniek okrem 112 a ich umiestnenie na viditeľnom mieste v prevádzke. (úrad verejného zdravotníctva……, krízová linka MZ SR……… Okresný úrad (na doplnenie zamestnancov) …………., samosprávny kraj (na doplnenie ochranných pomôcok)…………Do 15.4.Riaditeľsplnené

C) INTERVENČNÁ fáza – Krízový plán počas karantény zariadenia

V prípade, že infikovaní prijímatelia nie sú prevezení hneď do nemocnice nastáva Karanténa infikovaného (infikovaných). Vedenie ZSS môže rozhodnúť aj o Karanténe celého zariadenia, a KŠ zabezpečí plnenie týchto úloh (úloha č. 1 je realizovaná okamžite):

1. Postup pri výskyte Koronavírusu v zariadení

2. Organizácia  plánovanie a informovanosť

3. Organizácia opatrovateľsko – ošetrovateľský úsek 

4. Organizácia obslužný úsek

5.  Organizácia starostlivosti o zamestnancov

 1. Postup pri výskyte Koronavírusu v zariadení
 1. 1.Zistenie príznakov a postup

–      Ak zamestnanec privykonávaní merania teploty a pri kontrolu zdravotného stavu, zistí príznaky Covid 19, stav konzultuje  s lekárom zariadenia, alebo s RÚVZ a informuje riaditeľa.

–      Vedúca sestra a vedenie zariadenia zabezpečia testovanie príznakového prijímateľa cez RÚVZ, alebo cez príbuzných ako samoplatcu.

      Vedúca sestra zabezpečí karanténu daného prijímateľa, vytvorí záznam o udalosti  a informuje o tom celý službukonajúci tím aj následný tím, ktorý príde do služby.

      Prijímateľa poučí o situácii a aj jemu odovzdá ochranné pomôcky.

1.2. Zabezpečenie karantény infikovaného prijímateľa/ zodpovedá vedúca sestra

 • Zabezpečenie miestnosti označením KARANTÉNNA IZBA
 • Určení zamestnanci vstupujú do izby už iba v intervenčných ochranných pomôckach

(v okuliaroch, s rúškom – prípadne respirátorom a so štítom, v ochrannom obleku (chránená hlava), návlekmi na topánkach a s rukavicami).

POSTUP vyzlečenia intervenčných ochranných pomôcok:

 1. Ochranný overal (oblek)
 2. Návleky na topánky
 3. Ochranné okuliare
 4. Ochranné rúško plátené, alebo jednorazové (respirátor)
 5. Jednorazové rukavice

Ochranné pomôcky označené červenou dať do nádoby s dezinfekčnou tekutinou, ostatné vyhodiť do koša s igelitom a vyhodiť von z budovy na určené miesto infekčného odpadu.

 • Denne dezinfikuje izbu aj predmety (striedavo: raz prostriedkom z chlóru 500 mg/1 l vody a po pár hodinách s obsahom etanolu 60%), 3 x denne púšťa germicídny žiarič použiteľný v prítomnosti ľudí.
 • Miestnosť je pravidelne vetraná, upratovanie zabezpečujú pracovníci, ktorí sa o prijímateľa starajú (nie upratovačka, ktorá upratuje neinfikované izby)
 • Pred vstup do miestnosti umiestniť uzatvárateľnú nádobu so zaťahovacím igelitovým vrecom (na odhadzovanie jednorazových ochranných pomôcok)
 • Pred vstup do miestnosti umiestniť nádobu s dezinfekčnou tekutinou na dezinfekciu okuliarov (prípadne látkového rúška).
 • Zoznam zamestnancov z KT, ktorí boli v kontakte s prijímateľom, podozrivým na nákazu Covid 19. Tí budú určení na starostlivosť o možného infikovaného  prijímateľa // pridelenie jednorazových pomôcok, intervenčných viackrát použiteľných pomôcok, dezinfekcia.
 • Podľa inštrukcií lekára zamestnanci naďalej sledujú zdravotný stav, sledujú životné funkcie… Podávajú lieky a teplé nápoje, stravu v jednorazových riadoch
 • Denne monitorujú aj svoju vlastnú teplotu

1.3. Vstup a komunikácia zamestnanca v prípade potvrdenej nákazy Covid 19 u daného prijímateľa, v prípade, že prijímateľ nie je odvezený do nemocnice a zostáva v zariadení.

– vedúci KŠ zabezpečí izbu novým označením: INFEKČNÁ IZBA

– starostlivosť realizujú určení zamestnanci naďalej podľa 1.2.

– Na RÚVZ sú nahlásené všetky osoby, ktoré s prijímateľom, ktorý má potvrdení Covid 19 prišli do kontaktu.

 1.4. V prípade, že je prijímateľ s podozrením na Covid 19, alebo s potvrdeným                Covid     19                 prevezený do zdravotníckeho zariadenia, vedúca sestra zabezpečí dezinfekciu celej         miestnosti germicídnym žiaričom, dezinfekčnými prostriedkami       a zabezpečí výmenu bielizne       a pranie použitej posteľnej bielizne a viac krát použiteľných  intervenčných pomôckach vo   vopred vyhradenej práčke. Izby vyžiari germicídnym žiaričom.

 • Organizácia  plánovanie a informovanosť
 • Koordinátor KŠ a vedúci KŠ zvolajú všetkých členov KT do zariadenia.
 • Krízový štáb má pravidelne stretnutia a operatívne reaguje na situáciu, je v dennom kontakte s koordinátorom KŠ – ktorý je mimo ZSS. Udržuje kontakt s ÚKŠ a postupuje podľa pokynov RÚVZ a ÚKŠ. Udržuje kontakt s orgánmi štátnej správy a ak treba, prostredníctvom koordinátora KŠ  vydáva tlačové správy. Určí pracovníka v zariadení, ktorý bude pri krízovej telefonickej linke a bude 2 hodiny denne k dispozícii pre prijímateľov, ale aj pre príbuzných (určená sociálna pracovníčka). Čas kedy je tento  pracovník  k dispozícii bude na webe.
 • Koordinátor KŠ monitoruje situáciu v SR a sleduje správy ÚKŠ,  médií a štátnej správy a denne ich posiela vedeniu KŠ v karanténe. Z každého zasadnutia KŠ v zariadení dostanú určené informácie zamestnanci aj prijímatelia.
 • Organizácia na opatrovateľsko – ošetrovateľskom úseku 
 • Do služby sú povolaní všetci zamestnanci, ktorí sú v zozname ako Krízový tím a to aj s osobnou výbavou a všetci členovia vedenia krízového štábu. Vedúci KŠ ich informuje o karanténe 14 dní a o spustení Intervenčnej fázy – KARANTÉNY celého zariadenia. Je zastavený príjem nových klientov, o čom je informovaná Štátna správa a samospráva. Vedenie KŠ zabezpečí realizáciu hygienických exteriérových označení ako aj označení v budove (čistá a infekčná cesta) a ďalších opatrení.  Určená osoba informuje  personál a prijímateľov  o miestach, kde nesmú vstupovať.
 • Vedúca sestra vylosuje z 2 tímov tých pracovníkov, ktorí budú mať na starosti zabezpečenie prijímateľov s nákazou a vyčlení im špecializované OOPP (losovanie nie je nutné, ak pracovníkov určilo to, že boli v kontakte s infikovaným – mi).
 • Starostlivosť o prijímateľov je minimalizovaná na úkony zo zoznamov, v ktorých sú zredukované činnosti v opatrovateľsko –  ošetrovateľskej  a sociálnej starostlivosti.
 • Je zabezpečené spojenie so zdravotníckym zariadením a zastavene sú výjazdy prijímateľov k lekárom, s výnimkou intervencie RZP, ktorá musí byť vopred upovedomená, že ide do zariadenia s výskytom Covid – 19!
 • Ak treba zvyšovať počet infekčných izieb, vedenie KŠ realizuje zlučovanie priestorov (z jednolôžkových dvojlôžkové, atď.) a zvyšuje počet pracovníkov v tej skupine oboch KT, ktorí pracujú s infikovanými prijímateľmi (výber sa dopĺňa losovaním).
 • Organizácia obslužný úsek
 • Je zabezpečené nevyhnutné upratovanie, pranie bielizne a šatstva.
 • Je zabezpečené nevyhnutné zásobovanie potravinami, ak nie je možné, vedenie KŠ rozhodne o zabezpečení krízového jedálnička s využitím na to vopred určených zásob.
 • Sú vytvorené spálne pre personál podľa vopred naplánované určenia.
 • Vedúci KŠ sleduje denne zásoby potravín, dezinfekcie a ochranných pomôcok. V prípade nedostatku kontaktuje Koordinátora KŠ a požiada o zabezpečenie.
 • V Intervenčnej fáze sa raňajky, obedy aj večere podávajú na izbách.
 • Infikovaným prijímateľom sa raňajky, obedy a večere  podávajú v jednorazových riadoch a s jednorazovým príborom, ktoré sa po použití vyhadzujú.
 • V tejto fáze nielen zamestnanci nepretržite, ale aj neinfikovaní prijímatelia nosia rúška, ak idú do záhrady, či prechádzajú spoločným priestorom. Infikovaní prijímatelia nesmú z izieb vychádzať.
 • Nevykonávajú sa v interiéroch už ani aktivity o 5-tich osobách. Iba individuálne návštevy v izbách neinfikovaných prijímateľov a prechádzky v záhrade.
 • Naďalej sa vykonávajú všetky doterajšie pokyny o dezinfekcii a špeciálne sa dodržuje postup pri starostlivosti o infikovaných prijímateľov a  infikovaná a čistá zóna.
 • Organizácia starostlivosti o zamestnancov
 • Vedúca sestra: starostlivo stráži nemiešanie tímov a nemiešanie zamestnancov, ktorí sa starajú o infikovaného prijímateľa (prijímateľov) s tými, ktorí sa starajú o neinfikovaných a kontroluje dodržiavanie infikovanej a čistej cesty.
 • Každý deň pred a po službe vykonáva meranie teploty všetkých zamestnancov
 • Pravidelne im prideľuje a kontroluje dostatok ochranných a intervenčných ochranných pomôcok.

Riaditeľ ako vedúci KŠ:

– je oporou zamestnancom, posmeľuje ich a snaží sa vytvoriť v zariadení podľa možností príjemnú atmosféru. V prípade potreby zabezpečí zamestnancom psychológa po telefóne, čokoládu, umožní častejšie fajčiarske prestávky a povolí viac prestávok na telefonický kontakt zamestnancov s rodinou.

– v prípade potreby v spolupráci s Koordinátorom KŠ objednáva ochranné pomôcky zo samosprávneho kraja a v prípade potreby nahlasuje potrebu doplnenia zamestnancov na príslušný okresný úrad.

V prípade vzniknutia nákazy okamžite kontaktovať členov krízového štábu a kontaktovať nasledovné miesta.

CALL CENTRUM – 0800/221 234

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917/222 682
Bratislava – Regionálny úrad verejného zdravotníctva – 0917 / 426 075
                                                                                                          Ing. Juraj Kučera
                                                                                            Predseda správnej rady