Denný režim našich klientov

07:00 – 08:00  Prebúdzanie, ranná toaleta
08:00 – 08:45  Raňajky
09:00 – 12:00  Fyzioterapia (pondelok, streda, piatok)
10:00 – 12:00  Ergoterapia (utorok, štvrtok)
10:00 – 12,00  Individuálne terapeutické sedenia (denne, podľa potreby)
10:00 – 10:15  Desiata
12:00 – 13:00  Obed
13:00 – 14:00  Odpočinok na lôžku
14:00 – 15:30  Tréning pamäti a kognitívny tréning (pondelok, streda, piatok)
14,00 – 16,00  Premietanie filmov + diskusia o filme (utorok, štvrtok)
16:00 – 17:30  Osobné voľno / individuálna záujmová činnosť
17:30 – 18:15  Večera
18:30 – 20:00  Osobné voľno / sledovanie TV
20:00 – 21:00  Večerná toaleta
21:00 – 07:00   Nočný pokoj

Špeciálne aktivity a záujmové činnosti

Dôležitou súčasťou pobytu u nás je organizácia voľného času vo forme špeciálnych aktivít a záujmových činností. Aktivity sú zamerané na rozvoj telesných, psychických a sociálnych zručností a znalostí, na podporu tvorivej schopnosti, rozvoj jemnej a hrubej motoriky a odstraňovanie a zmierňovanie psychického napätia. Voľnočasové aktivity obsahujú zábavnú aj terapeutickú časť a klient má právo slobodného výberu..

K liečebným cieľom využívame rôzne formy terapií.

Muzikoterapia

Ide o účinok melódie, rytmu, harmónie a vyvolanie príjemných predstáv. Cieľom muzikoterapie je rozšírenie sebavnímania, vnímania okolia, aktivovať komunikačné rezervy klienta a jeho zdroje k existencii, teda k zdraviu.

Biblioterapia

Je metóda psychoterapie, ktorá využíva čítanie na psychicky liečebné účely. Čítanie pomáha účelne využívať voľný čas, prekonávať depresívne stavy a duševné krízy klientov, riešiť ich vnútorné psychické konflikty.

Arteterapia

Je riadená cielená činnosť, pri ktorej sa používajú prevažne výtvarné vyjadrovacie prostriedky. Cieľom arteterapie nie je vytvoriť umelecké dielo ale rozvíjať tvorivosť a spontánny prejav a tiež komunikovať neverbálnymi cestami.

Aromaterapia

Používanie éterických olejov a rôznych vôní, za účelom zlepšiť stav organizmu, podporu organizmu, relaxáciu. Aplikuje sa najmä formou inhalácie.

Remiscenčná terapia
Základom terapie sú voľné, spontánne vyjadrené spomienky. Pri terapii sú používané rôzne predmety, ktoré evokujú podnety na vyvolanie spomienok u klientov.

Tréning pamäti

Tréning pamäti je aktivita zameraná na posilňovanie pamäti a vitality klientov v Stredisku sociálnych služieb PRIMULA, n.o., prebieha skupinovou formou trikrát do týždňa  a trvá 90 minút. Táto aktivita posilňuje jednotlivé druhy pamäti, zvyšuje sebavedomie a v neposlednom rade pôsobí ako prevencia depresívnych nálad a pocitov osamelosti.

Ergoterapia

Ergoterapia (pracovná terapia) je činnosť zameraná na zmysluplné zamestnávanie klientov v Stredisku sociálnych služieb PRIMULA, n.o., čím si všetci obnovujú, udržiavajú alebo rozvíjajú svoje fyzické, mentálne a pracovné schopnosti i zručnosti. Táto činnosť prebieha skupinovou formou dvakrát do týždňa a trvá 120 minút. Cieľom ergoterapie je zlepšenie telesných a psychických funkcií, vzbudenie záujmu o pracovnú činnosť namiesto pohodlnej nečinnosti, zvýšenie sebavedomia a seba hodnotenia, aktívna spolupráca v skupine.

Fyzioterapia

Diagnostika, liečba a prevencia porúch pohybového systému našich klientov. Fyzioterapia je  jednou z oblastí rehabilitácieNašou liečbou smerujúcou k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u naších klientou s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom sa snažíme prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu naších klientov. V rámci našej liečby využívame najnovšie manuálne postupy a techniky.

Záujmové činnosti

Záujmové aktivity tvoria kultúrne a spoločenské činnosti, ktoré sú zamerané na zmysluplné trávenie voľného času. Úlohou sociálnej práce je v tomto prípade sprostredkovanie voľno časových možností konania a zapojenia klienta. Napríklad dvakrát do týždňa prebieha v Stredisku sociálnych služieb PRIMULA, n.o premietanie hraných aj dokumentárnych filmov rôzneho druhu a žánru, ktoré je spojené s následnou diskusiou o konkrétnej snímke, a jedenkrát do mesiaca sa v spoločenskej miestnosti koná svätá omša a svätá spoveď pre veriacich klientov.

 

Nejaké Plánované programy a aktivity?

  • integračné programy – návšteva divadla, rôznych koncertov a kultúrnych podujatí, s cieľom zabezpečiť klientom kontakt so spoločenským prostredím, nepripustiť tak izoláciu klientov, a možnosť získať pozitívne zážitky
  • záujmové činnosti – rôzne výtvarné a iné ručné činnosti ako štrikovanie, strihanie, maľovanie, montáž a demontáž stavebníc, spoločenské hry, skladanie puzzle, čítanie a počúvanie čítaného, a podobne zamerané aktivity na trénovanie a zachovávanie jemnej a hrubej motoriky, možnosť vyjadriť prostredníctvom prác vnútorné pocity
  • cvičenie, vychádzky – zachovávať a podporovať fyzickú kondíciu klienta, pobyt na čerstvom vzduchu, kontakty so širším okolím,
  • posedenia pri rozhovore – sprostredkovanie informácií zo sociálnej, kultúrnej, medicínskej a rôznych iných oblastí života
  • kultúrne programy – vystúpenia detí, súborov, spoločenské akcie a pod.
  • vhodnou aktivitou je aj duševná práca, premýšľanie, meditácia, počúvanie hudby, sledovanie TV
  • činnosti každodenného života, akými sú napríklad: upratovanie, pomoc pri žehlení, pri údržbe šatstva, pri organizovaní rôznych akcií, sezónne práce v parku, odpratávanie snehu, hrabanie lístia, a pod.