Našim klientom poskytujeme sociálne služby, dlhodobé aj krátkodobé ubytovanie s odbornou sociálnou aj zdravotnou starostlivosťou a komplexnými doplnkovými službami od komfortného ubytovania, stravovania až po záujmové činnosti.

Stredisko sociálnych služieb PRIMULA poskytuje svojim klientom komplexné sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  Poskytujeme celoročnú pobytovú formu sociálnej služby klientom, ktorí dosiahli vek pre priznanie starobného dôchodku a ktorí z dôvodu nezvratných zmien zdravotného stavu potrebujú natoľko komplexnú a časovo nepretržitú starostlivosť, ktorú im nedokážu zaistiť členovia ich rodiny, ani opatrovateľská služba.

Poskytujeme sociálne služby aj tým občanom, ktorí umiestenie v domove sociálnych služieb neodkladne potrebujú z iných vážnych (predovšetkým zdravotných) dôvodov.

Poskytované sociálne služby:

 • bezbariérové ubytovanie prispôsobené zdravotnému stavu klientov
 • klimatizované priestory
 • televízor s káblovou televíziou
 • signalizáciu na privolanie personálu
 • komplexnú zdravotnú starostlivosť
 • odborné lekárske služby
 • záujmovú činnosť, pracovnú terapiu (ergoterapia), vytvárame podmienky na kultúrne vyžitie
 • rehabilitáciu
 • celodennú teplú stravu, vrátane zdravotných diét
 • pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne
 • voľné návštevné hodiny pre maximálnu spokojnosť klienta a jeho blízkych

domove sociálnych služieb (§ 38) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

zariadení pre seniorov (§ 35) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.