Klientom strediska sociálnych služieb Primula sa môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Primula je neverejný poskytovateľ sociálnej služby a jeho činnosť je riadená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

V našom zariadení poskytujeme sociálne služby na dobu neurčitú ako aj určitú (krátkodobé pobyty po operáciách).

Klient, ktorý žiada o umiestnenie v našom zariadení môže byť umiestnený ako samoplatca alebo s príspevkom od Bratislavského samosprávneho kraja.

V prípade príspevku je potrebné postupovať v zmysle pokynov, ktoré nájdete na stránke Bratislavského samosprávneho kraja. Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v stredisku sociálnych služieb je výlučnou kompetenciou obcí a miest.

O vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné obrátiť sa na obecný úrad v mieste trvalého bydliska. Potrebné tlačivá poskytuje priamo príslušný miestny úrad:

  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  2. Lekársky nález na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vyplní praktický lekár)

Vyplnenú a podpísanú žiadosť a lekársky nález je potrebné odovzdať na miestnom úrade. Na základe týchto dokumentov vypracuje posudkový lekár obce lekársky posudok a sociálny pracovník obce sociálny posudok.

Výsledkom je posudok o odkázanosti na sociálnu službu a príslušný miestny úrad vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Pre prihlásenie sa do centra sociálnych služieb Primula budete potrebovať nasledovné dokumenty. Môžete si ich stiahnuť priamo z našej stránky :

Zoznam potrieb klienta ku príjmu

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.pdf

Príloha k žiadosti o uzatvorenie zmluvy.pdf

Dodatok o depozitnom vklade.pdf

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadatela.pdf
Lekárske potvrdenie pre pobyt klienta

Cenník sociálneho zariadenia Primula pre klientov nájdete na stránke CENNÍK.

Formulár „Dohodnúť si stretnutie“?